• Język niemiecki w bajce
    • Język niemiecki w bajce

    • 23.02.2022 16:47
    • Celem zajęć jest kształcenie umiejętności komunikowania się w, w tym w języku niemieckim, krytycznego i kreatywnego myślenia w sytuacjach wymagających rozwiązywania problemów, nabywanie umiejętności pracy zespołowej, innowacyjność. 

     Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych na podstawie zajęć warsztatowych zwiększy umiejętności komunikacyjne, w tym w języku niemieckim. Celem zajęć jest też kształcenie umiejętności rozumienia z wykorzystaniem języka niemieckiego, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się pracy zespołowej, a także zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.  Równocześnie warsztaty przyczynią się do rozwoju osobistego uczniów poprzez kształtowanie takich cech jak: kreatywność, odwaga, empatia, tolerancja, otwartość, spontaniczność, pracowitość, systematyczność.

    • więcej
    • Opis działań
    • Opis działań

    • 01.03.2022 12:39
    • Współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
     Oś Priorytetowa RPWM.02.02.00: Kadry dla gospodarki
     Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

     Prezentacja Projektu:

     http://sp2.oleckoedu.pl/wp-content/uploads/2020/08/pdf.png

     HARMONOGRAM
     PLANOWANEGO WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI
     W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

     „WIDZĘ I PAMIĘTAM, ROBIĘ I ROZUMIEM”

     http://sp2.oleckoedu.pl/wp-content/uploads/2020/08/pdf.png

    • więcej